Ośrodek Informacyjno-edukacyjny

banner-wmpp

INTER_baner_direct_200x100

Terminarz posiedzeń Okręgowej Rady w 2018r.

25 kwiecień
6 czerwiec
19 wrzesień
7 listopad
12 grudzień.

Termin XXXIII Okręgowego Zjazdu to 23 marzec 2018r.

Najbliższe: 25 kwiecień 2018

bip_logo_pomn1_grad-1

banner-wmpp

banner-wmpp

Zadania Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych realizuje zadania poprzez:

 1. udzielanie pielęgniarkom i położnym informacji mających na celu ułatwienie swobodnego przepływu oraz informacji dotyczącej wzajemnego uznawania ich dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji,
 2. udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym RP, w tym także dyrektywach Unii Europejskiej,
 3. udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej,
 4. udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, zamierzającym wykonywać lub wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. udzielanie pielęgniarkom i położnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej,
 6. udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów Unii Europejskiej,
 7. prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacji tematycznych,
 8. organizacja seminariów i szkoleń dla pracowników Ośrodków Informacyjno-Edukacyjnych,
 9. wydawania opinii w sprawie zaświadczeń stwierdzających formalne kwalifikacje polskich pielęgniarek i położnych mających zamiar wykonywać zawód na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, innych niż RP
 10. opracowanie i przekazywanie do izb okręgowych materiałów dotyczących realizacji zadań Ośrodków Informacyjno Edukacyjnych,
 11. przekazywanie pisemnych opinii do Ośrodków Informacyjno Edukacyjnych przy Okręgowych Izbach Pielęgniarek i Położnych, w odpowiedzi na ich wniosek oraz na zapytanie osób zainteresowanych.