Projekty aktów prawnych

/ 21-01-2018 / Opiniowanie aktu prawnego:  „świadczenia opieki zdrowotnej” – poniżej pliki do pobrania.

/ 07-06-2016 / Opiniowanie aktu prawnego:  „projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej  podstawowej opieki zdrowotnej z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag według załączonego wzoru w terminie do 20 czerwca 2016r. na adres izba@oipip.kalisz.pl” – poniżej pliki do pobrania.

/ 22-04-2016 / Opiniowanie aktu prawnego: „poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw”  – poniżej pliki do pobrania.

/ 22-04-2016 / Opiniowanie aktu prawnego: „projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących bezpłatnie świadczeniodawcom po ukończeniu 75 roku życia” – poniżej pliki do pobrania.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 8 marca 2016 roku, na adres: izba@oipip.kalisz.pl

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 8 marca 2016 roku, na adres: izba@oipip.kalisz.pl