Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu, ul. Korczak 4A, 62-800 Kalisz, informuje, że jest administratorem danych osobowych (dalej: administrator), osób których dane osobowe znajdują się z zbiorach danych administratora.

W przypadku podania wymaganych danych osobowych administrator informuje o:

1) celu przetwarzania danych osobowych tj. realizacja nałożonych na administratora przez właściwe przepisy prawa obowiązki lub zawarcie i wykonanie umowy.
2) podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub jest wymagana z uwagi na zawarcie i wykonanie umowy.
3) kategoriach odbiorców danych osobowych – pracownicy i współpracownicy administratora oraz podmioty którym administrator w związku z obowiązującymi przepisami prawa jest zobowiązany udostępnić dane osobowe.
4) okresie przetwarzania danych osobowych – dane osobowe będą przetwarzane w okresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, a w zakresie zawierania i wykonania umów – 10 lat od daty zakończenia umowy.
5) prawie do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzoru oraz okoliczności, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy;
6) umownym obowiązku podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych: podanie danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub jest konieczne celem wykonania zawartej umowy, a niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością wykonania umowy.
7) prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest taka zgoda, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody powinno nastąpić poprzez pisemne oświadczenie.
8) okoliczności, że dane osobowe nie podlegają procedurze automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
9) w sprawach danych osobowych kontakt z inspektorem danych osobowych pod nr tel. 627570431