Załącznik nr 1do uchwały Nr 341/VII/2018 z dnia 6 grudnia 2018 w sprawie uchwały nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2018r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych rejestru pielęgniarek i rejestru położnych oraz rejestruobywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OKRĘARKUSZ AKTUALIZACYJNY DANYCH OSOBOWYCH
W OKRĘGOWYM REJESTRZE cz. „A”GOWĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”), informujemy, że:

1. Współadministratorzy danych

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:
I. Okręgowa IzbaPielęgniarek iPołożnychzsiedzibą w Kaliszu ul. Korczak 4a, NIP 6181022846, REGON
250503434,adrese-mail:izba@oipip.kalisz.pl, tel. 62 7570431(„OIPiP”).
II. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Warszawie, adres: ul.Pory 78 lok.10
02-757 Warszawa, NIP 526-10-32-094, REGON 010001339, tel. 22 3276161 („NIPIP)

2. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe będą przetwarzane przez OIPiP w następujących celach:
I. komunikacji z członkiem samorządu pielęgniarek i położnych (e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji), wysyłania newsletter-a NIPiP oraz biuletynu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz innych informacji i materiałów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
II. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na OIPiP polegającego na wykonywaniu zadań samorządu pielęgniarek i położnych na obszarze działania OIPIP, w szczególności: stwierdzeniu/przyznaniu dla Pani/Pana prawa wykonywania zawodu albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu, prowadzeniu przez ORPiP rejestru pielęgniarek i rejestru położnych,wydawaniu zaświadczeń, prowadzeniu postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
III. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia,

3. Udostępnienie danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez ORPiP podmiotom i organom, którym ORPiP jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od ORPiP danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa m.in.:
I. Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych,
II. Władzom, organom lub organizacjom państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacje niezbędne do uznania kwalifikacji oraz do celów świadczenia transgranicznej opieki zdrowotnej,
III. Do systemu informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
IV. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych udostępnia informacje, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123 ze zm.)w ramach informacji publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933).
V. Podmiotom które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora OIPIP lub NIPIP.

4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Pani/Pana danych nie przekazujemy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
• 15 lat od dnia wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu.
• w przypadku adresu e-mail, numeru telefonu do 15 lat od dnia wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu bądź wcześniej w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie adresu e-mail oraz numeru telefonu.

6. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez OIPiP Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu, na zasadach i w przypadkach określonych w Rozporządzeniu prawo do:
I. dostępu do danych osobowych,
II. sprostowania danych osobowych,
III. usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), co w przypadku adresu e-mail i numeru telefonu nie podlega ograniczeniom,
IV. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
V. przenoszenia danych,
VI. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
VII. cofnięcia zgody na przetwarzanie adresu e-mail oraz telefonuw dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

7. Wymóg podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest konieczne do realizacji zadań samorządu pielęgniarek i położnych na obszarze działania OIPiP, w szczególności do:
I. stwierdzenia/przyznania prawa wykonywania zawodupielęgniarki/pielęgniarza/ /położnej/położnego, ograniczonego prawa wykonywania zawodu,
II. dokonania wpisu i aktualizacji danych w okręgowym rejestrze pielęgniarek/położnych.
III. wydawanie zaświadczeń,
IV. przyjmowania oświadczeń od Pani/Pana,
V. prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej.

W przypadku numeru telefonu i adresu e-mail podanie tych danych jest dobrowolne i nie wpływa na wykonanie pozostałych celów przetwarzania. Niepodanie jednak tych danych, skutkuje niemożliwością kontaktowania się z Panem/Panią, wysyłania do Pani/Pana newsletter-a NIPIP ani biuletynów i innych informacji i materiałów przesyłanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych lub Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane
9. Inspektor Ochrony Danych*

W NIPIP powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych , Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Pory 78 lok. 10, 02-757 Warszawa, adres e-mail iod@nipip.pl, .
Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej NIPIP w zakładce „RODO”

W OIPiP powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych , OIPIP w Kaliszu
62-800 Kalisz ul. Korczak 4a, izba@oipip.kalisz.pl, tel. 62 7570431.
Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej OIPiP w zakładce „RODO” oraz w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

* w przypadku braku powołania przez daną okręgową izbę pielęgniarek i położnych inspektora ochrony danych, wzór niniejszej informacji nie zawiera tego punktu.