Kompetencje i obowiązki pełnomocnika ORPiP w Kaliszu

Uchwała nr 54/2023
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu
z dnia 11października 2023 r.

w sprawie kompetencji i obowiązków pełnomocników Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych na okres VIII kadencji samorządu

Na podstawie §21 ust.1,2,3 Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 XXXV Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 28 marca 2023r.,uchwala się, co następuje:
§ 1.Określa się kompetencje i obowiązki pełnomocnika Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu na okres VIII kadencji:
1. Integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych w rejonie.
2. Udział w negocjacjach dotyczących warunków pracy i płacy na terenie zakładów pracy, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.
3. Informowanie członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z rejonu o uchwałach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
4. Przekazywanie niezbędnych informacji o pracach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz nowo wydanych przepisach dotyczących członków samorządu.
5. Informowanie członków rejonu o organizowanych szkoleniach i możliwościach korzystania z nich.
6. Uczestniczenie w zebraniach pełnomocników organizowanych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych, a także udział w posiedzeniach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
7. Organizowanie spotkań delegatów w rejonach w zależności od potrzeb.
8. Propagowanie właściwego uiszczania składek na rzecz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu.
9. Prowadzenie dokumentacji związanej z powierzonym pełnomocnictwem w rejonie.
10. Składanie rocznych sprawozdań z działalności w rejonie przed Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych.
11. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.