Regulamin komisji i zespołów działających przy ORPiP w Kaliszu

Regulamin komisji i zespołów działających przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu

 1. W skład komisji i zespołów problemowych wchodzą członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu.
 2. Zmiany osobowe w składzie komisji i zespołów dokonywane są przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu na wniosek Przewodniczącego ORPiP lub Przewodniczącej/ego danej komisji lub zespołu.
 3. Komisje/zespoły realizują uchwały Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych i Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
 4. Przewodnicząca/y komisji i Przewodnicząca/y zespołów przedstawiają do akceptacji Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych plan pracy komisji/zespołów w terminie do 15 marca każdego roku kalendarzowego.
 5. Komisja/zespół spotyka się stacjonarnie i/lub z wykorzystaniem środków łączności umożliwiającej porozumiewanie się na odległość, zgodnie z przyjętym harmonogramem.
 6. Komisja/zespół pracuje w trybie korespondencyjnym lub z wykorzystaniem mediów elektronicznych, jeśli przed posiedzeniem konieczne jest przygotowanie przez każdego z członków własnej koncepcji rozwiązania problemu.
 7. Posiedzenie komisji/zespołu zwołuje Przewodnicząca/y lub osoba przez niego upoważniona, po uprzednim uzgodnieniu terminu i celu spotkania z Przewodniczącym ORPiP. W sytuacjach nadzwyczajnych posiedzenie komisji/zespołu może zwołać przewodniczący ORPiP.
 8. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu, zgodnie z harmonogramem, powinno być wysłane drogą elektroniczną na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem.
 9. Członkowie komisji/zespołu obowiązani są uczestniczyć w spotkaniach a ewentualną nieobecność zgłosić wcześniej przed spotkaniem.
 10. Z posiedzenia komisji oraz zespołów sporządza się protokół, w którym opisany jest przebieg posiedzenia, problematyka oraz ostateczne wnioski.
 11. Komisje i zespoły korzystają z pomocy prawnej zapewnionej przez OIPIP.
 12. W przypadku konieczności zasięgnięcia opinii eksperta Przewodnicząca/y komisji lub Przewodnicząca/y zespołu wnioskuje do Przewodniczącego ORPiP o wyrażenie zgody uczestnictwa eksperta w posiedzeniu komisji/zespołu, konieczność uczestnictwa eksperta wymaga uzasadnienia w formie pisemnej.
 13. Komisja/zespół wnioskuje do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych lub Prezydium ORPiP o potrzebie delegowania członków na konferencje, sympozja bądź szkolenia w dziedzinie, którą się zajmuje.
 14. Komisja lub zespół wnioskują do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych lub Prezydium ORPiP o organizację konferencji, sympozjów bądź szkoleń oraz opracowuje program, wskazuje miejscowość i termin oraz prelegentów.
 15. Komisje i zespoły problemowe współpracują ze sobą, jeżeli dane zagadnienie nie jest w zakresie zadań przypisanych danej komisji lub zespołu, przekazuje je do właściwej komisji lub zespołu.
 16. Projekty pism, ankiet, opinii oraz wnioski komisji konsultowane są z Przewodniczącym ORPiP .
 17. Merytoryczna treść materiałów opracowanych przez komisję lub zespół podlega ocenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
 18. Przewodnicząca/y komisji lub zespołu składa na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych pisemne sprawozdania z działalności komisji/zespołu za okresy roczne, do końca listopada każdego roku kalendarzowego.
 19. Całość dokumentacji dotycząca prac komisji/zespołów przechowywana jest w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.
 20. W sprawach pilnych, Przewodniczący ORPiP może powołać zespół doraźny do określonej sprawy. Przewodniczącego i członków zespołu tego zespołu powołuje Przewodniczący ORPiP. Po zakończeniu sprawy, do której zespół doraźny został powołany ulega on rozwiązaniu. Do prac zespołu doraźnego stosuje się odpowiednio zapisy niniejszego Regulaminu.