Ośrodek Informacyjno-edukacyjny

Zadania Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych realizuje zadania poprzez:

 1. udzielanie pielęgniarkom i położnym informacji mających na celu ułatwienie swobodnego przepływu oraz informacji dotyczącej wzajemnego uznawania ich dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji,
 2. udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym RP, w tym także dyrektywach Unii Europejskiej,
 3. udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej,
 4. udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, zamierzającym wykonywać lub wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. udzielanie pielęgniarkom i położnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej,
 6. udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów Unii Europejskiej,
 7. prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacji tematycznych,
 8. organizacja seminariów i szkoleń dla pracowników Ośrodków Informacyjno-Edukacyjnych,
 9. wydawania opinii w sprawie zaświadczeń stwierdzających formalne kwalifikacje polskich pielęgniarek i położnych mających zamiar wykonywać zawód na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, innych niż RP
 10. opracowanie i przekazywanie do izb okręgowych materiałów dotyczących realizacji zadań Ośrodków Informacyjno Edukacyjnych,
 11. przekazywanie pisemnych opinii do Ośrodków Informacyjno Edukacyjnych przy Okręgowych Izbach Pielęgniarek i Położnych, w odpowiedzi na ich wniosek oraz na zapytanie osób zainteresowanych.

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 53/VI/2012 NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z DNIA 28 MARCA 2012 R. W SPRAWIE OŚRODKÓW INFORMACYJNO – EDUKACYJNYCH

UCHWAŁA NR 120/VII/2016 NRPIP Z DNIA 14.09.2016 R. W SPRAWIE ZMIANY DO UCHWAŁY NR 53/VI/2012 NRPIP Z DNIA 28.03.2012 R. W SPRAWIE OŚRODKÓW INFORMACYJNO – EDUKACYJNYCH

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/55/UE Z DNIA 20 LISTOPADA 2013 R. ZMIENIAJĄCA DYREKTYWĘ 2005/36/WE W SPRAWIE UZNAWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 1024/2012 W SPRAWIE WSPÓŁPRACY ADMINISTRACYJNEJ ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI NA RYNKU WEWNĘTRZNYM („ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE IMI”)

ZASADY AUTOMATYCZNEGO UZNAWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH BĘDĄCYCH OBYWATELAMI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ – PRZEWODNIK

ADRESY OKRĘGOWYCH IZB PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POLSCE / LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW W UNII EUROPEJSKIEJ

ADRESY NARODOWYCH PUNKTÓW UZNAWANIA KWALIFIKACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 09 LIPCA 2009R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO W MOWIE I PIŚMIE NIEZBĘDNEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

 

Czasowe wykonywanie zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Pielęgniarka/położna czasowo przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może czasowo wykonywać zawód pielęgniarki/położnej bez konieczności uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej oraz wpisu do okręgowego rejestru, jeżeli każdorazowo przed rozpoczęciem wykonywania zawodu złoży w okręgowej izbie pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na miejsce wykonywania zawodu:

 1. Pisemne oświadczenie o zamiarze wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej ze wskazaniem miejsca i czasu wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
 2. Zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej stwierdzające, że wykonuje zawód pielęgniarki/położnej w tym państwie, oraz
 3. Zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej stwierdzające, że posiada jeden z dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej.
 4. Dokumenty te zachowują ważność przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania.
 5. Jeżeli zaistnieje nagła potrzeba udzielenia świadczenia przez w/w pielęgniarkę/położną, powyższe dokumenty mogą być złożone niezwłocznie po udzieleniu świadczenia.

Informacja o pracy dla pielęgniarek, które uciekły z Ukrainy.