Uchwały OR

Uchwały Prezydium OR

 • 1/2016 r. w sprawie skreślenia pielęgniarki z Okręgowego rej.piel./poł
 • 2/2016 r. w sprawie wskazania przedst.OR do składu kom.egzaminacyjnej
 • 3/2016 r. w sprawie zatwierdzenia kom. i zespołów działających przy OR
 • 4/2016 r. w sprawie wskazania przedst.OR do składu kom.egzaminacyjnej
 • 5/2016 r. w sprawie delegowania przedstawicieli OR do kom.komkursowej
 • 6/2016 r. w sprawie wskazania przedst.OR do składu kom.egzaminacyjnej
 • 7/2016 r. w sprawie skreślenia pielęgniarki z Okręgowego rej.piel/poł.
 • 8/2016 r. w sprawie stwierdzenia prawa wyko. Zaw. piel.i wpisu do rejestru
 • 9/2016 r. w sprawie skierowania piel.na przeszkolenie po 5 let.przerwie w.z.
 • 10/2016 r. w sprawie powołania kom egz. po przeszkoleniu pielęgniarki
 • 11/2016 r. w sprawie skierowania piel. na przeszkolenie po 5l.przerwie w.z.
 • 12./2016 r. w sprawie skreślenia pielęgniarki z Okręgowego rej.piel/poł.
 • 13/2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej członkom OIPiP
 • 14/2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej członkom innej OIPiP
 • 15/2016r. w spr. wprowadzenia zmian do Uchwały nr 15/2016 ORPiP
 • 16/2016r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prow. kszt. podyplomowe
 • 17/2016r. w sprawie wpr. zmian do uchwały nr 44/2015 PORPiP
 • 18/2016 w sprawie wpr. zmian do Uchwały nr 150/2011 PORPiP
 • 19/2016r. w sprawie wpisu piel. do rejestru pielęgniarek i położnych
 • 20/2016r. w sprawie stwierdzenia pr. wyk.zawodu piel. i wpisie do rejestru
 • 21/2016r. w sprawie wykreślenia indywidualnej pr. z rejestru pod.wyk d.lecz
 • 22/2016r. w sprawie wpisu pielęgniarki do rejestru pielęgniarek i położnych
 • 23/2016r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prow. kształcenie pod.piel
 • 24/2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej członkowi innej OIPiP
 • 25/2016r. w sprawie przedstawienia kandydatur na konsultantów wojewódz.
 • 26/2016r. w sprawie delegowania przedst. OR w skład kom. egzaminacyjnej
 • 27/2016r. w sprawie wskazania przedst. OR w skład kom. konkursowej
 • 28/2016r. w sprawie wskazania przedst. OR w skład kom. konkursowej
 • 29/2016r. w sprawie delegowania przedst. OR w skład kom. egzaminacyjnej
 • 30/2016r. w sprawie wskazania przedst. OR do składu kom. kwalifikacyjnej
 • 31/2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej członkom OIPiP
 • 32/2016r. w sprawie wpisu do rejestru podm. prowadzących kszt. Podypl.
 • 33/2016r. w sprawie wsparcia finansowego .Gali”Pielęgniarka Roku 2015”
 • 34/2016r w sprawie sfinansowania kosztów parkingu dla delegatów na Zjazd
 • 35/2016r. w sprawie delegowania przedst. OR do składu Zespołu parlamentar.

Uchwały ORPiP w Kaliszu

 • 1/2016r. tryb postępowania w stwierdzaniu prawa wyk. zawodu
 • 2/2016r. w sprawie zakupu komputera jako serwera na potrzeby biura OI
 • 3/2016r. nawiązania umowy na obsługę prawną świadczoną OIPiP
 • 4/2016r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prow.kształ.podyplomo.
 • 5/2016r. wskazania przedstawiciela OR w sklad komisji kwalifikacyjnej
 • 6/2016r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prow.kształ.podyplomo.
 • 7/2016r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prow.kształ.podyplomo.
 • 8/2016r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prow.kształ.podyplomo.
 • 9/2016r. w sprawie skierowania na przeszkolenie po 5 let.przerwie w w z
 • 10/2016r. w sprawie zmian do Uchwały Nr.150/2011r. PORPiP
 • 11/2016r. w sprawie wydania zaświadczenia po przeszkoleniu
 • 12/2016r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej
 • 13/2016r. w sprawie delegowania przedstawicieli do kom.konkursowej
 • 14/2016r. w sprawie delegowania w sklad kom.egzaminacyjnej
 • 15/2016r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prow.kształ.podyplomo.
 • 16/2016r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 • 17/2017r. w sprawie wytypowania przedst.OR w skład kom.kwalifikacyjnej
 • 18/2016r. w sprawie zakupu dwóch foteli biurowych, na potrzeby biura OI
 • 19/2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej członkowi innej izby
 • 20/2016r. w sprawie zmian do Uchwały Nr 81/2015r.z dn.6.10.2015r.
 • 21/2016r. W sprawie zmiany Uch. OR Nr 84/2015 w spr.zatrud.i wynagrod
 • 22/2016r. w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia wiceprzewodniczącego
 • 23/2016r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prow.kształ.podyplomo.
 • 24/2016r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prow.kształ.podyplomo.
 • 25/2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej czł.innej OIPiP
 • 26/2016r. w sprawie wskazania przedst. do składu kom. egzaminacyjnej
 • 27/2016r. w sprawie wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek
 • 28/2016r. w sprawie wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek
 • 29/2016r. w sprawie stwierdzenia prawa wyk.zaw i wpisu do rejestru
 • 30/2016r. w sprawie przekazania srodków fin na nagrody dla uczest. konku
 • 31/2016r. w sprawie zatwierdzenia łącznego spr. finansowego za 2015r.
 • 32/2016r. w sprawie wskazania przedstawiciela do kom. egzaminacyjnej
 • 33/2016r. w sprawie wskazania przedstawiciela do kom. egzaminacyjnej
 • 34/2016r. w sprawie delegowania członka OR na szkolenie
 • 35/2016r. w sprawie delegowania czł .OR PIP w Kaliszu na szkolenie
 • 36/2016r. w sprawie stwierdzenia prawa wyk.zaw i wpisu do rejestru
 • 37/2016r. w sprawie powołania Pełnomocnych Przedstawicieli OR
 • 38/2016r. w sprawie podwyższenia uposażenia pracownikowi OIPiP
 • 39/2016r. w spr. wyrażenia zgody na założenie spółki z ograniczoną odpow.
 • 40/2016r. w spr. uruchomienia śr. fin. na zakup wykładziny
 • 41/2016r. w spr. przystąpienia OIPiP do przetargu na wybór org. kształce.
 • 42/2016r. w spr. zaciągania zobowiązań finansowych w ramach przetargu
 • 43/2016r. w spr. wprowadzenia zmian do regulaminu Pracy OIPiP
 • 44/2016r. w spr. wprowadzenia zmian do U.OR Nr 70/2013 z 13 .02.2013
 • 45/ 2016r. w spr. wyrażenia zgody na powołanie Fundacji
 • 46/2016r. w spr. przyjęcia statutu fundacji
 • 47/2016r. w spr. powołania przedstawicieli do Rady Fundacji
 • stanowisko / w sprawie akcji protestacyjnej piel i poł. w IP-CZD
 • 48/2016r. w sprawie przyznania odznaki hon. „Za zasługi dla Ochr.Zdr. „
 • 49/2016r. w sprawie stwierdzenia prawa wyk.zaw. i wpisu do rejestru piel.
 • 50/2016r. w sprawie stwierdzenia prawa wyk.zaw. i wpisu do rejestru piel
 • 51/2016r. w sprawie stwierdzenia prawa wyk.zaw. i wpisu do rejestru piel.
 • 52/2016r. w spr. skierowania na przeszkolenie położnej
 • 53/2016r. w spr. wydania zaświadczenia o przeszkoleniu położnej
 • 54/2016r. w spr. wydania zaświadczenia o przeszkoleniu położnej
 • 55/2016r. w spr. wydania zaświadczenia o przeszkoleniu położnej
 • 56/2016r. w spr. wydania pr. wykonywania zaw. poł. z pow. zagubienia
 • 57/2016r. w spr. wydania pr. wykonywania zaw. Poł. z pow. zagubienia
 • 58/2016r. w sprawie stwierdzenia prawa wyk.zaw. i wpisu do rejestru pol.
 • 59/2016r. w spr. skreślenia położnej z Okr. Rej.Piel i Poł.
 • 60/2016r. w spr. zatrudnienia Kancelarii Adwokackiej
 • 61/2016r. w spr. wpr. zmian do UOR Nr/2016 z dnia 17 maja 2016r.
 • 62/2016r. w spr. udzielenia pomocy finansowej członkom OIPiP w Kaliszu
 • 63/2016r. w spr. zawarcia polisy ubezpieczeniowej uczestników kursu
 • 64/2016r. w spr. delegowania członka organu ORPiP na szkolenie