W roku 2023 wysokość składki członkowskiej wynosi:

  • 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (w odniesieniu do pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, na podstawie stosunku służbowego lub na podstawie umowy zlecenia)
  • 52,24 zł miesięcznie (w odniesieniu do pielęgniarek i położnychwykonującychzawód w ramach działalności gospodarczej, indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej oraz innych członków Samorządu zobowiązanych do płacenia składek, w tym wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych).
  • W odniesieniu do osób uzyskujących dochody jednocześnie ze źródeł wymienionych powyżej, składkę nalicza się z jednego źródła, w którym jej wysokość jest najwyższa