Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu informuje że kontynuuje szkolenie w temacie „RODO w praktyce pielęgniarki i położnej” . Szkolenie odbędzie się  w dniu 26 czerwca 2018r. o godz.16.30 w Auli Collegium Medicum Kalisz ul. Kaszubska 13

Koszt szkolenia : 35 zł od osoby.

(Wpłata przed szkoleniem na konto OIPiP w Kaliszu nr PKO BP Kalisz75102022120000540200926485 .Wejście za okazaniem dowodu wpłaty)

Rejestracja uczestników szkolenia pod numerem telefonu: 627570431
oraz w sekretariacie OIPiP w Kaliszu.

I część szkolenia poprowadzi Pan Wojciech Wojtal – magister prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku. W 2005 .r ukończył z oceną celującą studia podyplomowe z Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na  Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Pan Wojciech Wojtal jest specjalistą z szesnastoletnim  stażem w zakresie prawa medycznego. Od 2002 do 2006 r. był specjalistą w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w zespole Administracji Publicznej, Zdrowia i Ochrony Praw Cudzoziemców. W zakresie jego obowiązków znalazło się m.in. rozpatrywanie skarg indywidualnych, analiza dokumentacji postępowań administracyjnych, przygotowywanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ponadto  bieżąca analiza obowiązujących przepisów w zakresie ich zgodności z prawem UE oraz Konstytucją RP, przygotowywanie projektów skarg do Trybunału Konstytucyjnego oraz wystąpień generalnych RPO.

Od 2006 r. jest wykładowcą prawa medycznego  na  Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorem licznych publikacji poświęconych zagadnieniom prawa medycznego m.in. zgodzie i informowaniu pacjentów oraz dokumentacji medycznej.

Od 2006 r. przeprowadził ponad 1200 szkoleń z zakresu prawa medycznego oraz organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Obecnie aktywie uczestniczy w procesie edukacji personelu medycznego oraz osób zarządzających podmiotami medycznymi prowadząc szkolenia i wykłady we współpracy z urzędami marszałkowskimi, okręgowymi izbami lekarskimi, okręgowymi izbami pielęgniarek i położnych,  lekarskimi towarzystwami naukowymi, podmiotami leczniczymi oraz ich organami założycielskimi.

Od 2016 r. pełni funkcję Dyrektora Działu Audytu i Szkoleń Tamal Sp z o.o. oraz Dyrektora Działu Prawnego Prawo Medyczne 24

II część poświęcona będzie konsultacjom z Kancelarią Prawną KMS Skibicki oferującą doradztwo w zakresie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych, w tym profesjonalną pomoc prawna w opracowaniu całokształtu dokumentacji ochrony danych osobowych