Przedstawiamy projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność lecznicza w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, z prośbą o przesłanie ewentualnych uwag do dnia 6.09.2018r. na adres izba@oipip.kalisz.pl