Uwaga!
Informujemy, że decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie województwa, w którym osoba skierowana posiada miejsce pobytu lub jest zatrudniona może być przekazywana w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do adresata, w tym ustnie.

Decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu niezależnie od zaistnienia okoliczności wyłączających, co oznacza, że mimo złożenia odwołania od decyzji, obowiązek podjęcia pracy pozostaje aktualny do czasu jego rozpatrzenia przez Ministra Zdrowia jako organu odwoławczego.

Dlatego zachęcamy, żeby wypełnić stosowne oświadczenia i przesłać drogą elektroniczną skan podpisanego oświadczenia  do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu na adres:
info@oipip.kalisz.pl

Skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają:

  • osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;
  • kobiety w ciąży;
  • osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;
  • osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;
  • osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenie specjalnego;
  • osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
  • inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi;
  • osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 152), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku gdy dziecko w wieku powyżej 14 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.