Informujemy, że w roku 2018 r. zmianie ulega wysokość składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą i wynosi 35,55 zł

Uwaga pielęgniarki i położne prowadzące podmioty wykonujące działalność leczniczą!
24 lipca 2018 r. mija termin złożenia wniosku o wpis do BDO!

Uprzejmie informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z pózn. zm.), pielęgniarki i położne prowadzące podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit e w związku z art. 234 ustawy o odpadach). Rejestr ten stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wniosek składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl (zakładka: Wnioski do pobrania), oraz w formie pisemnej. Do wniosku o wpis, składanego w formie pisemnej, należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

ORPiP w Kaliszu przedstawia, ujednolicony wniosek do opiniowania przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku. Jednocześnie informujemy że jest to jedyny obowiązujący wniosek.

Wniosek (PDF) Wniosek (ODT)

Aktualności

Stanowisko NRPiP dotyczące przekazania dodatkowych środków na podwyższenie wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych oraz Stanowisko Zarządu Krajowego OZZPiP w sprawie realizacji postulatów poprawy warunków pracy i płacy grupy zawodowej pielęgniarek i położnych – skierowane do Ministra Zdrowia

Stanowisko NRPiP dotyczące przekazania dodatkowych środków na podwyższenie wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych oraz Stanowisko Zarządu Krajowego OZZPiP w sprawie realizacji postulatów poprawy warunków pracy i płacy grupy zawodowej pielęgniarek i położnych –... czytaj dalej

Komunikat na temat konferencji NRPiP

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję o organizowaniu przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych konferencji dostępnych pod adresami: KONFERENCJA NRPIP: “BEZPIECZNE WARUNKI PRACY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH” 10–11 WRZEŚNIA 2018 ROKU Konferencja NRPiP: “Bezpieczne... czytaj dalej